Regulamin

Regulamin

Świadczenia Usług Przygotowania i Dostawy Posiłków w Ramach Cateringu z Dostawą pod Wskazany Adres

 

§1

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę UGLA SERWIS, korzystającą z domeny internetowej z siedzibą w Warszawie przy ul Kondratowicza 29a lok. 48; 03-285 Warszawa.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2

DEFINICJE – PREAMBUŁA

 • Usługa – Przygotowanie i dostarczenie przezserwis cateringowy wybranych posiłków zgodnie z zamówieniem klienta, menu i cennikiem.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

§3

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów („Zestaw”) zawartych w ofercie, menu i cenniku.
 • Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o zawartości, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłkami w opakowaniu zbiorczym – papierowej torbie z danymi ustalonymi z Klientem, podczas wypełniania ankiety, przy pierwszym zamówieniu.

§4

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 • Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”) poprzez przeznaczony do tego formularz,  dostępny przez 24 h na dobę.
 • Zamówienie uważane jest za złożone przez zamawiającego w momencie otrzymania jego potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, datę złożenia Zamówienia, wybrany Zestaw, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, ewentualne koszty dodatkowe i inne istotne dla danego Zamówienia informacje, oraz potwierdzenia dokonania wpłaty na wskazane konto bankowe, ustalonej kwoty wynikającej z ilości posiłków i czasu trwania dostaw.
 • Klient zobowiązany jest zgłosić ewentualne zastrzeżenia do treści potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu jego otrzymania. Niezgłoszenie zastrzeżeń w w/w terminie jest równoznaczne z akceptacją treści Zamówienia
 • Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 12.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia
 • Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 15.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez UGLA SERWIS na stronie internetowej pod adresem: jako wolne, będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia
 • Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować UGLA Serwis o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów
 • Przyjęcie Zamówienia nie jest w żadnym razie równoznaczne z udzieleniem przez UGLA Serwis zapewnienia, że świadczone przez UGLA Serwis Usługi nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie lub samopoczucie Zamawiającego

§5

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 • Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na jeden dzień przed datą pierwszej dostawy za pomocą :

przelewu bankowego na podstawie otrzymanej wraz z potwierdzeniem Zamówienia faktury pro-forma

 • Za dzień płatności uważany jest:
 • w przypadku, o którym mowa w ust. 1, dzień uznania rachunku bankowego UGLA Serwis kwotą należności za dane Zamówienie.
 • UGLA Serwis uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie i przekazania Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez UGLA Serwis za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego UGLA Serwis) kwotą należności.

§6

DOSTAWA

 • Dostawa Zamówienia odbywa się w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, mieszczącym się pomiędzy 1:00 a 6:00.
 • W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami uniemożliwiającymi dostarczenie Zamówienia Klientowi, jego przedmiot uważa się danego dnia za skutecznie doręczony.
 • Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia

§7

ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 • Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą odebrania wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 • Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 15:00 na jeden dzień roboczy przed planowaną datą anulowania Zamówienia
 • O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować UGLA Serwis telefonicznie pod nr tel. 500 752 100 w godzinach 9:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem ddc@dziendobry.catering
 • Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

§8

REKLAMACJE

 • W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 • Reklamacja winna zostać złożona pod nr telefonu: 500 752 100 w godzinach 9:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem ddc@dziendobry.catering
 • Reklamację uważa się za złożoną:

– w przypadku, gdy została złożoną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi UGLA Serwis dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej

– w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą przyjęcia reklamacji

– UGLA Serwis zobowiązany jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji Zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków nie później niż w ciągu 3 godzin, a jeśli Reklamacja została złożona w dzień wolny od pracy w ciągu 6 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) UGLA Serwis w nienaruszonym stanie.

 • W razie stwierdzenia przez UGLA Serwis, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, UGLA Serwis poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
 • W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) UGLA Serwis, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany UGLA Serwis należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonego Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem UGLA Serwis.

§9

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach realizacji zamówionej usługi oraz marketingowych. Administratorem danych jest firma UGLA Serwis z/s przy ul. Kondratowicza 29 a lok. 48, 03-285 Warszawa.